Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo (toliau – tvarkos aprašas) pakeitimai.

2020-09-22
Informuojame, kad pakeisti ir naujai išdėstyti tvarkos aprašo 1, 2, 3, 8 ir 14 punktai, taip pat tvarkos aprašas papildytas naujais 21, 31 ir 32 punktais. Tvarkos aprašą galite rasti Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistemos (EPTS) skiltyje Bendra informacija.

Nedarbingumo pažymėjimų išdavimas nuo 2020-06-17

SVARBI INFORMACIJA DĖL NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO

2020-04-09
Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną (toliau – ekstremalioji situacija ar karantinas)
GYDYTOJAMS

Primename, kad nedarbingumo pažymėjimai ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu išduodami vadovaujantis Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos apraše (toliau – laikinosios tvarkos aprašas) nustatytais reikalavimais.

Šį laikinosios tvarkos aprašą galite rasti Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistemos (EPTS) skiltyje Bendra informacija

Svarbu žinoti, kad ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu:

* nedarbingumo pažymėjimus bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus nuotoliniu būdu išduoda  pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – AASP) paslaugas teikiančios įstaigos gydytojas, įstaigos vadovo nustatyta nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, tvarka.

* Laikinosios tvarkos apraše nenurodytais atvejais, nedarbingumo pažymėjimus Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse nustatytais atvejais gydytojai gali išduoti nuotoliniu būdu, išskyrus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendime Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ nurodytus atvejus.

* Jei AASP paslaugas teikianti įstaiga dėl asmenų kreipimosi nuotoliniu būdu gausos neturi galimybės atsiliepti į visų ar dalies asmenų skambučius ar dėl kitų objektyvių priežasčių negali asmens kreipimosi į AASP paslaugas teikiančią įstaigą dieną išduoti nedarbingumo pažymėjimo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo, šie pažymėjimai gali būti išduoti atgaline data ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant atgal nuo asmens kreipimosi į AASP paslaugas teikiančią įstaigą dienos.

* Išduodant nedarbingumo pažymėjimus  laikinosios tvarkos apraše nustatytais atvejais, Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), ar (ir) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje (toliau – asmens medicinos dokumentai) surašoma informacija, kuria pagrindžiamas nedarbingumo pažymėjimų išdavimas. Nurodoma:

- asmens kreipimosi į AASPĮ faktas, data ir laikas;

- informacija apie užpildytą formą  arba Keleivio kortelę, arba NVSC siuntimą, arba

- informacija apie švietimo įstaigą, kurioje ugdomas vaikas, arba

- informacija apie nestacionarių socialinių paslaugų įstaigą (dienos centrą), kurio veikla sustabdyta;

- kita svarbi informacija.

Asmens medicinos dokumentuose taip pat turi būti nurodyta:

- asmeniui pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas;

- išduoto nedarbingumo pažymėjimo serija ir numeris;

- jei nedarbingumo pažymėjimas išduodamas vaikui, asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui prižiūrėti, prižiūrimo asmens medicinos dokumentuose turi būti nurodytos minėtiems asmenims pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas, išduoto elektroninio pažymėjimo serija ir numeris, prižiūrimo asmens arba vaiko duomenys ir švietimo įstaigos ar socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro) pavadinimas.

Nedarbingumo pažymėjimai išduodami

*  Grįžusiam iš užsienio šalies asmeniui arba turėjusiam sąlytį su įtariamu ar sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir nesant galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jam nepaskelbė prastovos nedarbingumo pažymėjimas išduodamas 14 kalendorinių dienų (skaičiuojant nuo atvykimo ar nuo turėto sąlyčio su įtariamu ar sergančiu asmeniu dienos).

Būtina:

·         pasirinkti nedarbingumo priežastį  - "Epideminė situacija";

·         pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - Z20.8.

 

*  Grįžusiam iš užsienio šalies vaikui iki 14 metų (buvusiam užsienio šalyse be motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), budinčio globotojo ar globėjo)nedarbingumo pažymėjimas išduodamas 14 kalendorinių dienų vaiko motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba seneliui (senelei), jei tėvai arba turimas vienas iš tėvų,  negali pasinaudoti nuotoliniu darbu arba jiems nėra paskelbta prastova ir jie apie tai informavo gydytoją (skaičiuojant nuo vaiko atvykimo) dienos.

Būtina:

·         pasirinkti nedarbingumo priežastį  - "Epideminė situacija";

·         pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - Z20.8;

·         !  nurodyti prižiūrimo vaiko duomenis.

*  Dėl ekstremaliosios situacijos ar karantino atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, taip pat pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantį neįgalų asmenį iki 21 metų, nedarbingumo pažymėjimas išduodamas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui vaiko ar neįgalaus asmens iki 21 metų motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba seneliui (senelei), jei tėvai negali pasinaudoti nuotoliniu darbu arba jiems nėra paskelbta prastova ir jie apie tai informavo gydytoją (skaičiuojant nuo pirmosios vaiko priežiūros dienos).

Būtina:

·         pasirinkti nedarbingumo priežastį  - "Epideminė situacija";

·         pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - Z20.8;

·         nurodyti prižiūrimo vaiko ar neįgalaus asmens iki 21 metų duomenis.

Jei paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas tęsiasi ilgiau negu išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė prižiūrėti vaiką išlieka, nedarbingumo pažymėjimas kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui.

*  Dėl ekstremaliosios situacijos ar karantino atsiradus būtinybei prižiūrėti asmenį su negalia, kuriam socialinių paslaugų įstaigoje (dienos centre) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa (sustabdžius dienos centro veiklą), nedarbingumo pažymėjimas išduodamas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui asmens su negalia motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), globėjui (rūpintojui), jiems informavus gydytoją, kad jie turi prižiūrėti asmenį su negalia, kuriam toje socialinių paslaugų įstaigoje buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa.

Būtina:

·         pasirinkti nedarbingumo priežastį  - "Epideminė situacija";

·         pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - Z20.8;

·         nurodyti prižiūrimo asmens duomenis.

Jei paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas tęsiasi ilgiau negu išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė prižiūrėti asmenį išlieka, nedarbingumo pažymėjimas kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui.

*  Dėl ekstremaliosios situacijos ar karantino atsiradus būtinybei prižiūrėti pensinį amžių sukakusį asmenį, kuriam socialinių paslaugų įstaigoje (dienos centre) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa (sustabdžius dienos centro veiklą), nedarbingumo pažymėjimas išduodamas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui asmens sutuoktiniui, dukrai (sūnui), įdukrai (įsūniui), globėjui (rūpintojui),  jiems informavus gydytoją, kad jie turi prižiūrėti pensinį amžių sukakusį asmenį su negalia, kuriam toje socialinių paslaugų įstaigoje buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa.

Būtina:

·         pasirinkti nedarbingumo priežastį  - "Epideminė situacija";

·         pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - Z20.8;

·         nurodyti prižiūrimo asmens duomenis.

Jei paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas tęsiasi ilgiau negu išduoto nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė prižiūrėti asmenį išlieka, nedarbingumo pažymėjimas kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui.

*  Asmenims, kurie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino metu vykdė savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nedarbingumo pažymėjimai išduodami jiems informavus gydytoją, kad jie vykdė savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu.

Būtina:

·         pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Profesinė liga“ ir lauke „Profesinės ligos patvirtinimo akto numeris“ nurodyti "0";

·         pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - U07.1;

·         !  nurodyti šios diagnozės patvirtinimo datą;

·         ! ! asmens medicinos dokumentuose nurodyti kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą laiką valandų ir minučių tikslumu; išklausius asmens paaiškinimą, aprašyti užsikrėtimo aplinkybes, laiką ir vietą (jei asmens sveikatos būklė leidžia tą padaryti).

*  Asmenims, kurie serga sunkia lėtine liga, įrašyta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sunkių lėtinių ligų sąrašą, nedarbingumo pažymėjimai išduodami jiems informavus gydytoją, kad jie ekstremaliosios situacijos ar karantino metu vykdydami savo profesinės veiklos funkcijas turi riziką susirgti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir dėl to gali tapti laikinai nedarbingais, ir kad jiems nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jiems nepaskelbė prastovos.

Kiekvieną kartą nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui.

Būtina:

·         pasirinkti nedarbingumo priežastį  - „Epideminė situacija“;

·         pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM – Z 20.8;

·         ! ! asmens medicinos dokumentuose nurodyti asmens lėtinę ligą (-as) bei jo darbovietę (-es).

 

* Liga dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos):

!!! Jei asmuo susirgo ir pripažintas laikinai nedarbingu dėl koronaviruso COVID-19 sukeltos ūminės kvėpavimo takų (respiracinės) ligos, išduodant į nedarbingumo pažymėjimą būtina:

·         iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkti priežastį „Liga“

·         nurodyti ligos kodą pagal TLK-10-AM – U 07.1.

* Slauga dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos):

!!! Jei asmuo slaugo sergantį šeimos narį dėl koronaviruso COVID-19 sukeltos ūminės kvėpavimo takų (respiracinės) ligos, išduodant į nedarbingumo pažymėjimą būtina :

·         iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkti priežastį „Ligonio slaugymas“

·          nurodyti ligos kodą pagal TLK-10-AM – U 07.1.

·         ! nurodyti slaugomą asmenį, jei išduodamas nedarbingumo pažymėjimas slaugyti;

* Karantinas dėl sezoninio gripo:

Pažymėtina, kad supaprastinta nedarbingumo pažymėjimų išdavimo asmenims laikinoji tvarka yra taikoma ir gripo epidemijos laikotarpiu. Gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas taikomas tose šalies savivaldybių teritorijose, kuriose paskelbta epidemija, ir tik epidemijos laikotarpiu.

Šį tvarkos aprašą galite rasti Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistemos (EPTS) skiltyje Bendra informacija

Švietimo įstaigose nustačius infekcijų plitimą ribojantį režimą ir dėl to atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, asmens sveikatos priežiūros įstaiga, jos vadovo nustatyta gydytojų paslaugų teikimo telefonu tvarka, užregistruoja motinos (įmotės), tėvo (įtėvio) ar globėjo kreipimosi faktą, datą ir laiką.

Vaiko Asmens sveikatos istorijoje (formoje 025/a) kreipimosi telefonu dieną vaikų ligų gydytojas arba šeimos gydytojas įrašo švietimo įstaigos pavadinimą ir motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) ar globėjui nustatytam laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų, išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą.

Išduodant nedarbingumo pažymėjimą svarbu :

·         iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“

·          ligos kodą pagal TLK-10-AM – J 10 arba J 11

·         ! nurodyti prižiūrimą vaiką, jei išduodamas nedarbingumo pažymėjimas dėl epideminės situacijos vaikui prižiūrėti.